I årtionden har stadsplanerare fokuserat på att skapa bilvänliga städer – med de konsekvenser vi alla känner till: städer över hela världen kämpar med trafikstockningar, dålig luftkvalitet och buller. I dag finns det ett brett samförstånd och en politisk vilja till grön förändring inom transportsektorn för att hantera den komplexa stadsmobiliteten, skapa livskraftiga städer och bekämpa klimatförändringarna. Europeiska Unionen har därför fastställt riktlinjer för att implementera så kallade SUMPs; hållbara stadsmobilitetsplaner.

Vad är en hållbar stadsmobilitetsplan?

mobilité-durable-vélo2

Hur ser då planerande och design för hållbar stadsmobilitetut? Att minska trafikrelaterade utsläpp, buller, trafikstockningar och olyckor och samtidigt förbättra livskvaliteten är en hög prioritet för många beslutsfattare. Hållbar stadsmobilitetsplanering tar upp just denna fråga genom ett holistiskt, långsiktigt och strategiskt fokus på transportplaneringen.

“En SUMP är ett integrerat koncept som omfattar alla relevanta former av mobilitet, med ökat fokus på hållbara och alternativa transportsätt. Jämfört med traditionell transportplanering har hållbar stadsmobilitetsplanering ett starkt fokus på människor och deras behov, snarare än på själva transportsättet”, säger Christoph Schulze från PTV Groups konsultteam.

De centrala SUMP-principerna är:

  • Medborgarcentrerat tillvägagångssätt
  • Plan för hållbar mobilitet
  • Utveckla alla transportsätt på ett integrerat sätt.
  • Samarbete över institutionella gränser
  • Deltagande av alla relevanta intressenter och allmänheten.
  • Fastställande av en långsiktig vision och en tydlig implementationsplan.
  • Utvärdering och kvalitetssäkring

Hur man utvecklar en hållbar stadsmobilitetsplan

Christoph Schulze, som har deltagit i utvecklingen av hållbara mobilitetsplaner i många städer, förklarar de olika faserna:

Analysfasen

“Grundarbetet är analysfasen. Vi börjar med att analysera status quo. Befintliga koncept, rättsliga krav och bakgrundsinformation sammanställs. Om möjligt använder vi också en transportmodell, som ger en tillförlitlig bild av den nuvarande och förväntade trafiksituationen.”

Hur ser resebehovet ut för stads- och förortsbefolkningen? Hur bra är tillgängligheten? Hur ser restiderna ut? Hur stor andel har de olika transportsätten i den multimodala fördelningen? Utvärderingen av den nuvarande situationen visar transportsystemets styrkor och svagheter.

mobilité-durable-tramway

Utveckling av strategier

Parallellt definieras den strategiska inriktningen, enligt PTV-experten: “Vilken typ av stad vill vi ha? Vilka är alternativen för framtiden? Varje stad har sina målsättningar och syften, som att förbättra luftkvaliteten, säkerställa tillgängligheten eller öka livskvaliteten. Det är vår uppgift som konsulter att utvidga dessa till strategiska prioriteringar, som i sin tur beslutas politiskt och ger processen en bindande kraft.”

Planering av åtgärder

Denna strategiska inriktning utgör en vägledande ram för åtgärdsplaneringen. Vilka konkreta åtgärder ger resultat när det gäller att uppnå målen? Faktorer som tid och kostnader måste också beaktas när åtgärdspaketen utformas. Staden får en slags  för vilka åtgärder den bör vidta på kort, medellång eller lång sikt.

“En annan viktig aspekt i utvecklingen av en SUMP är ett intensivt deltagande av allmänheten. Intervjuer och workshops med olika experter och intressenter är en del av processen, liksom offentliga evenemang eller onlinedeltagande för medborgarna”, säger Christoph Schulze.

Genomförande och övervakning

Den sista fasen är inriktad inte bara på att genomföra de åtgärder och tillhörande insatser som definieras i SUMP. Den är också inriktad på systematisk övervakning och utvärdering – av hur genomförandet fortskrider och hur målen uppnås.

Masterplan för mobilitet i Frankfurt

ville-Frankfurt

PTV:s konsultteam arbetar för närvarande med en hållbar mobilitetsplan i den tyska staden Frankfurt am Main. Storstaden strävar efter en medborgarorienterad strategi, bort från bilar och mot hållbar rörlighet. En viktig aspekt är att omfördela det offentliga rummet till förmån för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och samåkare.

Även i Frankfurt införlivas medborgarnas idéer och förslag i SUMP. Det första offentliga forumet hölls i januari 2022.

Stefan Majer, chef för Frankfurts mobilitetsavdelning, förklarade: “Transport spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna. En betydande minskning av koldioxidutsläppen kan bara nås via en förändring av mobilitetsbeteendet, alltså en förändring i själva mentaliteten.”

Christoph Schulze tillägger: “Det är viktigt att alla intressenter accepterar den högsta möjliga nivån av acceptans för att framgångsrikt genomföra åtgärderna i en SUMP.”

SUMP:a din stad!

PTV Group hjälper dig att genomföra en Sustainable Urban Mobility Plan.

Lämna en kommentar