Wereldwijd verhuizen elke dag duizenden mensen van het platteland naar stedelijke gebieden. Deze voortdurende migratie legt een enorme druk op de bestaande stadsinfrastructuren, met name op de vervoerssystemen.

De inwoners hebben te kampen met toenemende verkeersopstoppingen, luchtvervuiling en geluidshinder, auto-ongelukken, afzichtelijke parkeerplaatsen en klimaatverandering. Bovendien hebben veel steden te maken met een toenemende bereikbaarheidscrisis, waardoor het minder gemakkelijk is om je te verplaatsen.

Hoewel dit somber klinkt, is er een oplossing: duurzame stedelijke mobiliteit. Met de juiste infrastructuur kunnen groeiende steden worden gestructureerd om de volksgezondheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Hoe ziet duurzame stedelijke mobiliteit eruit?

Aangezien tegen 2050 naar verwachting bijna 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen, is het van vitaal belang voor steden om toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen.

Duurzame stedelijke mobiliteit is een effectief en efficiënt vervoersconcept dat prioriteit geeft aan toegankelijkheid bij het creëren van een beter leven voor mens en milieu op de lange termijn.

Een goed ontworpen, duurzame stadsinfrastructuur omvat het volgende:

vélo
 • Maakt volledig gebruik van alle bestaande infrastructuur: Dit omvat bussen, treinen en metro’s in elke buurt.
 • Houdt rekening met voetgangers en fietsen: Het juiste gebruik van andere vervoersstijlen zoals lopen en fietsen.
 • Is geschikt voor nieuwe vormen van mobiliteit met geschikte locaties voor hen: Elektrische scooters, autodelen en fietsdelen met goed geplande parkeerplaatsen en oplaadstations.
 • Stelt mensen in staat zich door de stad te verplaatsen: Mensen moeten gemakkelijk toegang hebben tot alle soorten stadsactiviteiten, vrijetijdsvoorzieningen en openbare ruimten, ongeacht geslacht, leeftijd en beperkingen.
 • Duurzame wegen en regels voor woon-werkverkeer die de veiligheid verbeteren: Wegen met bredere trottoirs, handhaving van snelheidslimieten en ervoor zorgen dat alle hierboven gedefinieerde elementen niet worden gehinderd.
 • Een evenwicht tussen samenleving en milieu: Behoud van groengebieden in de stad en geen zware verstoring van het milieu aan de rand van de stad.

Wanneer duurzame stedelijke mobiliteit dienovereenkomstig wordt gepland, creëert dit betere levensomstandigheden voor bewoners, vormt het een uitstekende basis voor economische groei en draagt het bij aan de bescherming van het milieu.

Wat zijn de uitdagingen bij de ontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteit?

Het ontwikkelen van duurzame stedelijke mobiliteit omvat het creëren van innovatieve strategieën om beperkingen op het gebied van beweging te overwinnen en weg te nemen. Hoewel dit een welkome oplossing is, zijn er bepaalde uitdagingen verbonden aan het plannen en ontwerpen van duurzame stedelijke mobiliteit. Hieronder volgen enkele van deze moeilijkheden.

Integratie van vervoersplanning in andere aspecten van het stadsleven

Om een duurzaam vervoerssysteem te ontwikkelen, moeten we eerst de verschillende aspecten van de bestaande stedelijke ruimte organiseren. Een voorbeeld hiervan is ruimtelijke ordening, vooral in ontwikkelingslanden.

Veel steden in ontwikkeling worden gekenmerkt door twee contrasterende types van landgebruik binnen dezelfde stad:

 1. Informele en illegale patronen: Gebieden met een gebrek aan vervoersinfrastructuur en ontoereikende toegangswegen.
 2. Woonwijken voor hoge en middeninkomensgroepen: Gebieden met goed verbonden wegen, maar zijn vaak meer geschikt voor privé-voertuigen dan voor openbaar vervoer.

Over het algemeen wordt in ontwikkelingslanden een laag percentage van de stedelijke grond toegewezen aan straten. Bij het ontwerpen van mobiliteitssystemen in dergelijke steden kan de inrichting van straten en buurten de introductie van nieuwe vormen van mobiliteit ontmoedigen.

Wanneer we dit bezien in de context van duurzame stedelijke mobiliteit, kunnen we deze uitdaging het hoofd bieden met de juiste planning en aandacht voor alle betrokken bewoners.

Sociale, ecologische en economische factoren

Stedelijke mobiliteit is alleen sociaal duurzaam als elk individu toegang heeft tot vervoerswijzen – ongeacht hun sociale, inkomens-, geslachts- en fysieke verschillen. Toch spelen hier enkele uitdagingen een rol:

 • Ticketkosten: Wanneer overheden openbaarvervoersdiensten opzetten, kunnen mensen met een laag inkomen het moeilijk vinden om te betalen als tickets niet gesubsidieerd zijn.
 • Complexe routes: Traditionele busdiensten met vaste route zijn onpraktisch voor veel ouders die complexe reizen moeten maken. Activiteiten zoals kinderen naar school brengen, winkelen en andere boodschappen doen, vereisen tegelijkertijd dure particuliere vervoersmiddelen.
 • De kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van duurzaam vervoer: Planning en ontwerp voor duurzame stedelijke mobiliteit zijn duur. Het aanleggen van looppaden, spoorwegen, trottoirs en andere infrastructuur kan een groot deel van het overheidsbudget in opkomende economieën opslokken.
retrait argent
 • De kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van duurzaam vervoer: Planning en ontwerp voor duurzame stedelijke mobiliteit zijn duur. Het aanleggen van looppaden, spoorwegen, trottoirs en andere infrastructuur kan een groot deel van het overheidsbudget in opkomende economieën opslokken.
 • De integratie van hernieuwbare energie: Het is moeilijk om onze vervoerssector te ontdoen van zijn grote afhankelijkheid van niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen en deze in te ruilen voor hernieuwbare energiebronnen.
 • De kosten van het onderhoud aan de infrastructuur: De betaling van het lopende onderhoud, dat hoofdzakelijk uit belastingen wordt gefinancierd, zou een extra belastingdruk voor de omwonenden kunnen worden en spanningen tussen hen en de overheid kunnen veroorzaken.

Hoewel veel van de hierboven genoemde uitdagingen te maken hebben met de financiële aspecten van duurzame stedelijke mobiliteit, is het belangrijk te kijken naar de korte termijn versus de lange termijn. Met de juiste planning en het juiste ontwerp is het bedrag dat duurzame infrastructuren in de loop van de tijd besparen, de initiële investering meer dan waard.

Toestemming krijgen van instituties en de overheid

Het creëren van duurzame stedelijke mobiliteit is afhankelijk van de steun van de overheid en relevante regelgevende instituties. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het echter aan institutionele capaciteit in de vorm van opgeleid talent en een corruptievrij aanbestedingsproces voor het aanbieden van efficiënte vervoersdiensten.

Voor elk land dat duurzamer wil worden, kan het beheer en de coördinatie met stedelijke vervoersdiensten op een gedecentraliseerde en transparante manier een obstakel zijn, maar het is altijd een noodzakelijke stap om vooruit te komen.

Richtlijnen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan

Bij de ontwikkeling van een ‘sustainable urban mobility plan’ (SUMP), moeten we ons richten op mensen en hoe we ze in hun basismobiliteitsbehoeften kunnen voorzien. We moeten alle vervoerswijzen (openbaar, particulier, passagiers, vracht, enz.) en vormen (gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd) integreren.

Het is van vitaal belang dat wij onze huidige prestaties grondig evalueren om een basislijn vast te stellen voor het meten van toekomstige prestaties.

Vergeet ook niet dat de duurzaamheid van projecten afhangt van regelmatige monitoring en evaluatie. Implementeer waar nodig corrigerende acties en herzieningen, maar zorg ervoor dat dit in overeenstemming is met uw algemene doel.

Om u te helpen, zijn hier belangrijke richtlijnen die u in overweging moet nemen.

personne dans le métro

Deel 1: Kies voor een holistische en systematische benadering

Bij het plannen van duurzame stedelijke mobiliteit moet u het hele systeem in ogenschouw nemen en niet alleen de onderdelen. Om duurzaam vervoer nu en in de toekomst succesvol te laten zijn, moet uw plan rekening houden met alle aspecten van duurzaamheid en met sociale, ecologische en economische factoren. Het doel van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan is het creëren van een meer toegankelijke en aantrekkelijke stad voor bewoners, bezoekers en investeerders, evenals het behoud van het milieu.

Deel 2: Zorg voor gelijke toegang tot stedelijke mobiliteit

De sociale duurzaamheid van een stedelijk vervoerssysteem hangt af van een gelijke en eerlijke toegang tot vervoersinfrastructuur en -systemen. Iedere stadsbewoner, ongeacht inkomen, fysieke (geslacht, etniciteit, leeftijd, beperking) en sociale verschillen, moet toegang hebben tot de basisvoorzieningen van de stad.

Uw plan moet zorgen voor gelijke toegang op de volgende manieren:

 • Houd rekening met mensen met een laag inkomen en zorg ervoor dat zij zich vervoerswijzen en andere basisdiensten (gezondheidszorg, onderwijs) kunnen veroorloven zonder budgettaire druk.
 • Elimineer vervoers-gerelateerde lasten waar vrouwen mee te maken hebben, zoals seksuele intimidatie in overvolle bussen, bedreigingen bij onverlichte bushaltes, onveilige oversteekplaatsen, en toegang tot individuele vervoersmiddelen.
 • Ontwerp straten en vervoersinfrastructuur zo dat ze geschikt zijn voor jonge kinderen, ouderen en mindervaliden.

Het SUMP moet iedereen integreren in het economische en sociale leven van de stad – alleen dan kan het echt duurzaam zijn.

Deel 3: Bepaal de impact op het milieu

Een essentieel kenmerk van duurzame stedelijke mobiliteit is het vermogen om de invloed van de vervoerssector op het milieu te verminderen. Gemotoriseerde openbare en particuliere voertuigen zijn enorme bronnen van lucht- en geluidsoverlast in stedelijke gebieden.

De toenemende uitstoot van broeikasgassen is een bron van zorg, en de noodzaak om de klimaatcrisis aan te pakken wordt universeel erkend. Dus bij het ontwikkelen van een SUMP moet u de impact van deze emissies op de omliggende omgeving bepalen en stappen uittekenen om ze te verminderen.

Deel 4: Denk aan de economische impact en benodigde financiering

Om de planning, het ontwerp en de implementatie van duurzame stedelijke mobiliteit mogelijk te maken, moet voor de nodige financiering worden gezorgd.

gratte ciel

Hier kunnen we kijken naar gebieden waar we financiering vandaan kunnen halen en ons niet alleen richten op lenen. Kun je de impliciete subsidies voor auto’s verminderen, zodat je een deel van dat geld kunt herbestemmen voor een duurzaam mobiliteitssysteem? Hoe zit het met financieringsmogelijkheden uit grondwaardevastlegging? Kun je gebruik maken van publiek-private partnerschappen (PPP’s)?

Door een combinatie van dergelijke strategieën wordt duurzame mobiliteit aantrekkelijker voor zowel particuliere als institutionele investeerders, zoals verzekeringsmaatschappijen, publieke banken en pensioenfondsen.

Deel 5: Integreer institutionele- en bestuurskaders

Belanghebbenden op alle bestuursniveaus en de mensen zelf, spelen een rol bij de planning en het ontwerp van duurzame stedelijke mobiliteit.

Denk aan duurzaamheid bij het maken van beleidskeuzes en het creëren van duurzaamheidskaders. Lokale stadsautoriteiten kunnen bijvoorbeeld particuliere of commerciële elektrische voertuigen promoten door gratis parkeren of vrijstellingen van toegangsbeperkingen zoals lagere tolgelden aan te bieden. Of nationale stimulansen zoals een fiscaal beleid en energieprijzen kunnen belanghebbenden motiveren om overeenstemming te bereiken over duurzame maatregelen.

Door het proces van goede communicatie en compromissen is het mogelijk om oplossingen te vinden die alle betrokkenen tevreden stellen.

Uw stappen voor de ontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteit

Sommige steden en landen zetten al belangrijke stappen in de richting van planning en ontwerp voor duurzame stedelijke mobiliteit.

Een uitstekend voorbeeld van een goed ontworpen plan voor duurzame stedelijke mobiliteit werd in 2016 aangenomen door Malmö, Zweden. Het bevatte richtlijnen voor het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan dat ‘mensgericht’ was, in die zin dat iedereen er in betrokken was, ongeacht leeftijd, geslacht en inkomen.

Ook enkele ontwikkelingslanden zetten stappen. Lagos, Nigeria heeft bijvoorbeeld een Bus Rapid Transit-systeem gemaakt met speciale rijstroken voor BRT-bussen.

Hoewel starten met duurzame initiatieven een immense opgave lijkt, hoeft u niet meteen over te stappen op elektrische bussen en slimme wegen als uw systeem dat nu nog niet kan ondersteunen. Begin klein, werk met uw systeem en groei naar duurzame stedelijke mobiliteit. Hier zijn enkele kleine stappen waarmee u kunt beginnen:

 1. Investeer in verkeersmanagementoplossingen waarmee u uw project voor duurzame stedelijke mobiliteit kunt visualiseren.
 2. Voeg betere monitoringsystemen toe aan het openbaar vervoer om de veiligheid van vrouwen en kinderen bij het gebruik ervan te garanderen, wat hen aanmoedigt om er meer gebruik van te maken.
 3. Gebruik marketing- en beloningstactieken om bewoners te stimuleren duurzame alternatieven te gebruiken.

Duurzame oplossingen voor mobiliteitsplanning

PTV Group biedt een reeks oplossingen ter ondersteuning van mobiliteitsplanners die een duurzamere toekomst ontwerpen. Een reeks simulatie- en planningssoftware helpt bij het verminderen van emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit; vergroot de loopbaarheid en het fietsgebruik. Bekijk onze reeks producten of raadpleeg onze mobiliteits- en vervoersdeskundigen.

Geef een reactie