Het is duidelijk dat de huidige vervoerswijzen in veel steden, ook in sommige ontwikkelde landen, niet duurzaam zijn.

Volgens het Texas A&M Transportation Institute kosten verkeersopstoppingen de Amerikaanse economie elk jaar 179 miljard dollar, terwijl de gemiddelde forens jaarlijks 54 uur in het verkeer doorbrengt. Als gevolg hiervan hebben het aantal voertuigen op de weg en de files geleid tot geldverlies en productiviteitsverlies om nog maar te zwijgen van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu.

De meest dringende vraag die we moeten beantwoorden is dus: hoe kunnen we vervoer duurzamer maken?

Het begint allemaal met duurzaam denken, het begrijpen van de waarde van duurzaam vervoer op de lange termijn, en vervolgens het creëren van duurzame vervoerssystemen.

Dit is hoe het werkt.

Het belang van duurzaam vervoer

Er zijn verschillende voordelen van duurzaam vervoer, waarvan sommige veel verder gaan dan het oplossen van problemen in verband met het wegvervoer:

 • Vermindert de ecologische voetafdruk: Niet-gemotoriseerde vervoersoplossingen zoals fietsen en lopen hebben bijna geen impact op het milieu. Ze stoten geen broeikasgassen uit, verbruiken geen energie en veroorzaken geen luchtvervuiling en geluidsoverlast. Bovendien verminderen openbaarvervoerssystemen het aantal voertuigen in transit en produceren ze minder emissies per passagierskilometer dan voertuigen met één inzittende.
 • Creëert minder congestie: Met minder particuliere voertuigen op de weg, zullen er minder files zijn. Dit betekent dat mensen sneller op hun bestemming kunnen komen, zelfs in dichtbevolkte stedelijke gebieden. En met meer open wegen en ruimtes kunnen we onze natuurlijke habitat beter in stand houden.
 • Bespaart geld: Het woon-werkverkeer met openbare bussen en treinen is goedkoper dan het onderhouden en kopen van gas voor privévoertuigen. Steden kunnen ook besparen op onderhoudskosten voor wegen en parkeerterreinen.
 • Creëert banen: Met de introductie van alternatieve vervoersoplossingen zullen steden helpende handen nodig hebben. Er zullen meer mensen moeten werken in stations voor openbaar vervoer en elektrische oplaadpunten.
 • Verbetert de gezondheid: Duurzaam vervoer heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Fietsen en lopen zijn uitstekende manieren om dagelijks aan lichaamsbeweging te doen voor een gezonde levensstijl.
 • Rechtvaardigheidsdoelstellingen: Een vitaal aspect van duurzaam vervoer is het positieve effect ervan op de samenleving. Individuen, ongeacht hun economische, sociale en fysieke verschillen, hebben toegang tot openbaar vervoer en niet-gemotoriseerde vervoersmiddelen.

Kernpunten in duurzaam vervoer in 2021

De discussies over duurzaam vervoer worden steeds serieuzer als een vitaal element om de klimaatverandering aan te pakken. Hier volgen enkele belangrijke trends op het gebied van duurzaam vervoer in 2021 en hun mogelijke impact op ons heden en onze toekomst.

De groeiende frequentie van het verbieden van auto’s op gas

De lange lijst van landen die van plan zijn om voertuigen op gas geleidelijk uit te bannen, blijft groeien. Sommige EU-lidstaten, waaronder Nederland, Zweden, Ierland en Denemarken, hebben al plannen aangekondigd voor een dergelijke geleidelijke afschaffing tegen 2030.

Ook Californië en Massachusetts hebben soortgelijke maatregelen genomen in de VS, waarbij de verkoop van auto’s die op gas rijden tegen 2035 wordt stopgezet.

Het is echter niet uitgesloten dat dit nieuwe concept op verzet en juridische bezwaren stuit. Een voorbeeld hiervan waren de protesten die volgden op de invoering van autovrije zones voor fossiele brandstoffen in Madrid, Spanje.

Daarom moeten steden en landen hun inwoners voorbereiden op de overgang en ervoor zorgen dat iedereen ervan profiteert, ongeacht de sociale en economische verschillen.

De integratie van “langzame straten”

In 2020 vond de trend van de langzame straten van de ene dag op de andere plaats en verspreidde zich over steden, waaronder Oakland en Seattle in de VS. Deze innovatie begon als een manier om bewoners veilig te houden, maar groeide uit tot een oplossing om fietsen en andere niet-gemotoriseerde middelen veilig te laten bewegen.

Nu de COVID-19 lockdown versoepelt en in 2021 steeds meer mensen naar buiten beginnen te gaan, vechten veel straten en steden om langzame straten permanent te houden.

Een uitstekende oplossing is om continue monitoring van het programma in te voeren om ervoor te zorgen dat de straten op de juiste manier worden gebruikt. Daarnaast kan de invoering van subsidies en incentives het bezit van fietsen en elektrische scooters stimuleren.

De impact van de COVID-19 pandemie op het vervoer

Als gevolg van de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende bewegingsbeperkingen, was er een forse daling in het gebruik van

openbaarvervoersystemen.

Zelfs met de bewegingsbeperkingen kiezen veel mensen uit veiligheidsoverwegingen nog steeds voor privévoertuigen in plaats van duurzame opties zoals openbaar vervoer en ride-sharing, wat een enorme impact heeft gehad op de verkeersstroom. Om steden te helpen deze veranderingen te begrijpen, heeft PTV de eerste landelijke verkeerskaart voor het coronavirus ontwikkeld. Volgens Matthias Hormuth, Head of Product bij PTV, kunnen stadsplanners deze kaart gebruiken om “gedetailleerde en betekenisvolle cijfers te krijgen over het verkeersvolume en de impact op het wegennet. De interactieve kaart geeft belangrijke aanwijzingen en kan beslissingen ondersteunen bij het vormgeven van de mobiliteit van de toekomst.”

Best practices voor duurzaam vervoer

Het creëren van een duurzaam transitsysteem vereist de belangrijke taken van planning, ontwerp, constructie, exploitatie, onderhoud en prestatiemeting. Om duurzaam vervoer te realiseren, moeten we benaderingen schetsen die effectief bijdragen aan ons doel.

Hier volgen enkele van deze fundamentele practices en initiatieven.

#1 Definieer wat duurzaam vervoer betekent voor uw stad

Bij het plannen van duurzaam vervoer is het van vitaal belang te definiëren wat u voor uw stad wilt bereiken. Het kan gaan om een verbeterde kwaliteit van leven voor bewoners, het creëren van een functioneel dichte en groene stad of het overbruggen van de ongelijkheidskloof.

Uw doelstellingen moeten gericht zijn op alle veranderingen die uw stad nodig heeft. Begin met het stellen van vragen als:

 • Zijn er bredere trottoirs nodig?
 • Moeten er meer speciale fietspaden gecreëerd worden op straten en wegen?
 • Heeft het vervoerssysteem van uw stad meer openbare bussen nodig?
 • Hoe gemakkelijk is het voor bewoners en bezoekers om toegang te krijgen tot deze bussen?

Waar het op neerkomt is dat elke stad unieke leemten heeft die moeten worden opgevuld bij het plannen van duurzaam vervoer, en u moet die van u vanaf het begin definiëren om ze te kunnen verbeteren.

#2 Denk aan de balans tussen mens, voertuig en milieu

Duurzaam vervoer beschrijft een wenselijk, gezond en dynamisch evenwicht tussen mensen, voertuigen en natuurlijke systemen. Het verduurzamen van vervoer vertaalt zich in het toegankelijker maken van de stadswegen en straten voor iedereen – ongeacht hun economische omstandigheden. Bovendien moet duurzaamheid rekening houden met het milieu, aangezien het altijd het milieu moet behouden (of op zijn minst een minimale impact moet hebben) zoals het is zonder vervoer en stedelijke infrastructuren.

#3 Creëer een raamwerk om het implementatie- en updateproces te begeleiden

De kern van duurzaam vervoer wordt gevormd door drie elementen die de toepassing ervan sturen: economische, milieu- en sociale overwegingen. Dit trio staat bekend als de triple bottom line van duurzaamheid.

Om een duurzaam systeem goed te plannen, te implementeren en te onderhouden, moet u deze drievoudige bottom line-elementen als kader gebruiken.

 • Economie: De kosten van de vervoersinfrastructuur betaalbaar maken voor iedereen, ook voor mensen met een laag inkomen.
 • Sociaal: Het ontwikkelen van veilige, zekere en toegankelijke mobiliteitskeuzes voor mensen, ongeacht geslacht, leeftijd en fysieke capaciteiten.
 • Milieu: Het creëren van oplossingen die emissies en vervuiling verminderen en onze natuurlijke habitat beschermen.

#4 Gebruik tijd als een mijlpaal om naar uw doelen toe te werken

Bij het creëren van duurzaam vervoer wordt er een tijdschema gebruikt om de voortgang te bewaken en te evalueren. Volgens Dr. Barry Wellar houdt het begrip duurzaamheid een tijdelijk proces in. Daarom moeten we vage begrippen als ‘binnenkort’ en ‘nabije toekomst’ verwerpen.

 

Er moeten specifieke start- en eindpunten zijn voor het implementeren van bepaalde programma’s en plannen. Dat kunnen uren, maanden of seizoenen zijn. Dit stelt u in staat om daadwerkelijke veranderingen te meten en te bepalen of u naar uw doel toe werkt.

Voorbeelden van duurzaam vervoer – wat toekomstgerichte steden nu doen

Hier volgen enkele voorbeelden van steden die concrete stappen zetten in de richting van duurzaam vervoer, wat zij doen en wat u van hen kunt leren.

Het duurzame vervoerssysteem van Zürich

Zürich, Zwitserland is een van ‘s werelds meest duurzame steden. De stad heeft een fantastisch openbaarvervoerssysteem en een uitstekende stadsplanning kunnen ontwerpen en implementeren, waardoor mensen gemakkelijk kunnen pendelen.

Dit omvat elementen zoals:

 • Een holistisch en gemakkelijk toegankelijk openbaarvervoerssysteem met treinen, trams en bussen met gereduceerde tarieven om frequent gebruik aan te moedigen.
 • Extra wegruimtes voor voetgangers en fietsers.
 • Om het gebruik van auto’s in dichtbevolkte gebieden te ontmoedigen, legde Zürich hoge toltarieven op.
 • Er zijn inductielussensoren geïnstalleerd om de autobewegingen in de gaten te houden en de verkeersstroom te regelen.
 • Een gevestigde toekomstige mobiliteitsstrategie.

Het duurzame vervoerssysteem van Zürich is zelfs zo effectief dat het autobezit tot onder de 50% is gedaald en de meeste inwoners gebruik maken van het openbaarvervoerssysteem van de stad.

Stockholm’s 100% op hernieuwbare energie aangedreven openbaar vervoer

De openbare metro, lokale treinen en bussen in Stockholm, Zweden gebruiken sinds 2017 100% hernieuwbare energie.

Norrtälje City in Stockholm heeft al een volledig busvervoersysteem met elektrisch aangedreven voertuigen. De rest van de stad werkt aan de implementatie van een elektrisch bussysteem dat slimmer en stiller is en minder energie verbruikt.

 

Tegen 2030 wil Stockholm een fossielvrij scheepvaartverkeer tot stand brengen, de emissies terugdringen en minder energie verbruiken per passagierskilometer.

Stockholm is ook een pionier in het gebruik van de Urban Vehicle Access Regulations (UVARs) om congestie te verminderen, alternatieve vervoerswijzen te bevorderen, en de luchtkwaliteit te verbeteren. Een van de benaderingen is de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) met strenge voorschriften voor grote, zware en oudere voertuigen.

Duurzame vervoersoplossingen – wat uw stad vandaag kan doen

Uit de voorbeelden die we hebben besproken, blijkt duidelijk dat er al oplossingen voor duurzaam vervoer bestaan. Enkele huidige duurzame vervoersoplossingen die uw stad kan implementeren zijn:

 • Het aanmoedigen van niet-gemotoriseerd vervoer zoals lopen, fietsen en scooters met speciale rijstroken, terwijl het frequent gebruik van particulier gemotoriseerd vervoer wordt ontmoedigd.
 • Het aanbod van openbaar vervoer vergroten en het gebruik ervan stimuleren door verlaagde tarieven en incentives.
 • Het plannen en ontwerpen van nieuwe, duurzamere doorvoerroutes en het verbeteren van oude routes.
 • Zorgen voor een effectieve implementatie en coördinatie van duurzame mobiliteitsvormen.

Bovendien kan uw stad de data-gestuurde software van PTV gebruiken om duurzaam vervoer te optimaliseren en te monitoren. Dit onderwerp, en andere onderwerpen over mobiliteitsdata, zullen worden besproken in een aankomend online evenement

Duurzaam transport verbeteren

De data gestuurde software van PTV helpt steden om duurzaam transport te optimaliseren en te monitoren.

Geef een reactie